Algemene voorwaarden voor het huren van springkussen

Deze voorwaarden gelden voor alle producten, alle bestellingen en alle andere onderdelen van onze website.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 01-03-2021

Algemene ( huur )voorwaarden E-M Services en Verhuur

 

 

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene (huur) voorwaarden) te gelden:

 1. Onder verhuurder/verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: Alle handelsnamen die vallen onder E&M Services & Verhuur met beperkte aansprakelijkheid, hierna ook te noemen “ E&M Verhuur ”, o.a. gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die met E&M Verhuur een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de factuur.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door E&M Verhuur, in de breedste zin van het woord.
 2. Bij het doen van een online bestelling/aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene (huur) voorwaarden.
 3. E&M Verhuur heeft het recht de Algemene (huur)voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Bij onbetaalde facturen geldt altijd de meest recente versie totdat betaling verricht is.
  Op moment van betalen is de dan geldende versie leidend.
 4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website https://enmverhuur.nl/algemene-huurvoorwaarden/
 1. Het verschuldigde bedrag (huursom) dient binnen 48 uur na het ontvangen van de factuur  bij te zijn geschreven op rekening van E&M Verhuur (huurder) gaat een betalingsverplichting aan bij (online) reserveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de te verrichten betalingen verstuurt E&M Verhuur de factuur en betaal-link via de email.
 2. Indien de betaling binnen 48 uur uit blijft, zal E&M Verhuur de reservering verwijderen, maar blijft de betalingsverplichting van de reservering bij E&M Verhuur van kracht.
  Zodra uw betaling is bijgeschreven op onze rekening, kan huurder het product opnieuw boeken indien niet reeds door een andere huurder geboekt is. Anders zal de huurder een ander product moeten kiezen.
 3. De huurder dient bij afhalen  een borg van € 100,- contant te voldoen, bij ieder extra artikel wordt er €50,- extra gerekend. De huurder ontvangt de borg terug bij het inleveren of ophalen van de goederen volgens artikel 4.5.
 4. Schoonmaak en/of reparatiekosten al dan niet met dervingskosten zullen achteraf worden gefactureerd aan huurder en zijn onderdeel van de huurovereenkomst.De genoemde prijzen op onze website zijn dag huurprijzen of rekeneenheden incl. btw en worden vermeerderd met eventuele bezorgkosten en personeelskosten.
 5. Eventuele kortingen en/of aanbiedingen worden berekend aan de hand van de nominale dag huurprijzen en/of rekeneenheden en zijn niet te combineren.
 1. Onder gebruiksdag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor de duur van een huurperiode; de gebruiksdag gaat in om 10:00u en loopt tot 19:00u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien het verhuurde voor één dag is gehuurd dient huurder het gehuurde de volgende dag tussen 8:00u en 8:30u terug te brengen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De verhuurde objecten blijven eigendom van E&M Verhuur en mogen zonder schriftelijke toestemming van E&M Verhuur niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.
 4. In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan E&M Verhuur kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder. Na ingebruikname door huurder is er geen mogelijkheid tot restitutie.
 5. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan E&M Verhuur in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.
 6. Schades aan de gehuurde goederen, alsmede ongevallen met het gehuurde materiaal dienen direct aan E&M Services & Verhuur te worden gemeld.
 7. Bij alle goederen die moeten voldoen aan een Typegoedkeuring en of certificering voor gebruik en verhuur volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt huurder per artikel de papieren mee bij de overdracht van de goederen of deze in een bestand toegezonden aan de huurder.
 8. Bij bezorging en ophalen van de goederen, alsmede op en/of afbouw van de goederen dient de huurder mee te helpen. Het in en uitladen van goederen bij zelf afhalen en retourneren dient te geschieden door de huurder zelf. E&M Verhuur mag de huurder verzekeringstechnisch niet helpen. Schade met hulp bij in of uitladen van goederen vallen niet onder de aansprakelijkheid van E&M Verhuur.
 1. De huurder kan de reservering annuleren tegen een vergoeding van de huursom zoals hieronder omschreven:
  • 5 tot 30 dagen voor de huurdatum wordt er 50% van de huursom in rekening gebracht.
  • 0 tot 4 dagen (96 uur) voor de huurdatum wordt er 100% van de huursom in rekening gebracht.

 2. Uitzondering op artikel 5.1, zie artikel 5.2
  De huurder kan opblaasbare speeltoestellen gratis annuleren bij slechte weersomstandigheden (regen, storm),annulering is mogelijk tussen 0 en 48 uur voor de huurdatum tot  de ochtend 8:00 uur van de huurdatum. De huurder krijgt de volledige betaling van de speeltoestellen terug op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan.
  Annuleringen buiten deze uitzonderingen geschieden volgende artikel 5.1
 3. Het wel of niet moeten hebben van een gemeentelijke en of evenementenvergunning is aan de huurder. Het niet hebben van een dergelijke vergunning of onmacht bij bezorgen zoals files, weersomstandigheden en van overheidswege ingestelde obstructies die tot vertraging kunnen leiden bij transport en opbouw of afbouw, zijn uitgesloten van restitutie.
 1. De huurder, de persoon die zich legitimeert en de huurovereenkomst tekent wordt gezien als huurder en is verantwoordelijk voor het toezicht op alsmede de staat van retourenring van onze goederen.
 2. Beschadiging en of verlies van de goederen: voor al onze goederen, maar expliciet voor onze speeltoestellen geldt: Scherpe voorwerpen, voedsel, glitters, confetti en kleurstoffen kunnen de goederen ernstig beschadigen. De hoge reparatie en/of vervangingskosten, alsmede derving van inkomsten zullen na reparatie aan de huurder worden doorberekend. Wij zullen de huurder hiervan op de hoogte stellen indien na constatering blijkt dat hij/zij aansprakelijk kan worden gehouden voor schades.
 3. Aansprakelijkheid E&M Verhuur: E&M Verhuur, alsmede haar ingehuurde derden zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van welke schade dan ook indien goederen door huurder zelf worden afgehaald en zonder (vooraf) betaald toezicht van E&M Verhuur in gebruik worden genomen.
 4. E&M Verhuur, alsmede haar (ingehuurde) medewerkers, behouden zich het recht de gehuurde goederen te verwijderen van de locatie (terug te halen) zodra blijkt dat (een deel van) de goederen niet volgens de gebruiksinstructie wordt gebruikt of er gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor personen of onze goederen. Dit zonder verdere opgaaf van reden en naar inzicht van onze (ingehuurde) medewerkers. Er zal na terughalen van deze goederen geen restitutie plaatsvinden. Extra kosten voor opruim werkzaamheden zullen aan u worden doorberekend.
 5. E&M Verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor financiële schades hoger dan het bedrag van het huursom.
  Schades worden afgewikkeld door de verzekeraar van E&M Verhuur.
 1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder
 3. Voor alle overeenkomsten geldt: op iedere overeenkomst met E&M Services en Verhuur en/of haar handelsnamen volgens de kvk, gelden de algemene voorwaarden van E&M Services & Verhuur en worden betalingstermijnen en voorwaarden van opdrachtgever/huurder expliciet verworpen door E&M Services & Verhuur.